Condicions d’ús

//Condicions d’ús
{Condiciones de Uso}{}{2018-05-17T14:30:51+00:00}

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions generals següents regulen la utilització del sistema d’informació “www.linguaserve.com” (Linguaserve.com), desenvolupat i propietat de Linguaserve Internacionalización de Servicios, SL A (LAS).
En utilitzar el lloc web linguaserve. com, el client accepta quedar vinculat per aquests Termes i condicions de servei. Si el client no desitja quedar vinculat per aquests Termes i condicions de servei, no podrà accedir ni utilitzar el lloc web linguaserve. com.

I. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. 1 El client accedeix al servei linguaserve. com a través de l’oficina virtual ubicada a la pàgina www. linguaserve. com després d’identificar-s’hi com a usuari del servei.

1. 2 Per a la utilització del servei és imprescindible que el client disposi d’un nom d’usuari (ID) i una contrasenya. Aquestes claus d’accés es proporcionaran cas per cas a cada client després de signar el contracte corresponent.

1.3 Obligacions del client

a) El client es compromet a no revelar la seva ID i contrasenya a terceres persones i a prestar la màxima atenció per a la seva custòdia.
b) El client declara que és propietari o té dret a utilitzar el material la traducció del qual se sol·licita a LAS.
c) El client garanteix que el material del qual sol·licita la traducció no té contingut abusiu, amenaçador, injuriós, difamatori, obscè, pornogràfic o que d’alguna altra manera no infringeix qualsevol llei, incloent-hi, sense limitar-s’hi, qualsevol llei penal, de marques comercials o de drets de propietat industrial o intel·lectuals, i que no es proporciona en contravenció d’obligacions contractuals assumides pel client.
d) El client assumeix qualsevol responsabilitat legal que es pugui derivar del contingut del material la traducció del qual se sol·licita.
e) El client es compromet a fer tot el possible perquè, sempre que carregui material d’origen al Lloc web o als servidors de LAS per a tots els serveis, aquell no contindrà virus o un altre codi destructiu.
Linguaserve declara que el lloc web linguaserve. com compleix les mesures de seguretat de nivell alt en aplicació de la disposició addicional del RD 1720/2007 de protecció de dades personals.

1.4 Protecció de dades personals

Vegeu la política de privacitat completa a l'enllaç següent: Avís Legal i Política de Privacitat.

II. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

2. 1 El contingut del lloc web linguaserve. com i les altres eines de treball utilitzades per a les traduccions són propietat de LAS. En virtut d’això, totes aquestes aplicacions són objecte de protecció de la legislació sobre la propietat intel·lectual i industrial i està prohibida qualsevol difusió o reproducció total o parcial sense el consentiment exprés de LAS.

2. 2 LAS declara que tots els treballs encarregats, així com les seves traduccions, són propietat del client, i LAS renuncia a qualsevol dret sobre aquestes.

III. ENCÀRREC, DESENVOLUPAMENT I LLIURAMENT DELS TREBALLS

3. 1 Les condicions concretes sobre l’encàrrec, el desenvolupament i el lliurament dels treballs es fixaran per escrit al contracte individual celebrat entre Linguaserve i cadascun dels clients.

3. 2 Sens perjudici del que disposa l’epígraf anterior, el client accepta que una traducció és tan complexa que en algunes circumstàncies és impossible fer una transcripció literal de la terminologia entre les diferents llengües. Linguaserve, tanmateix, procurarà fer tot el possible perquè una traducció sigui al més fidel possible a l’original, però declina tota la seva responsabilitat de les conseqüències que aquesta pugui produir fora d’Espanya.

IV. SUBCONTRACTACIÓ DELS SERVEIS

LAS procurarà que les traduccions les duguin a terme els traductors contractats directament per aquesta. No obstant això, en moments puntuals, quan el volum del treball acumulat no permeti a LAS atendre els encàrrecs amb els seus propis recursos, aquesta es reserva el dret a autoritzar els traductors directament contractats perquè subcontractin els serveis per tal que es permeti atendre amb promptitud cada encàrrec. LAS no té l’obligació d’informar el client sobre aquesta circumstància i assumeix tota mena de responsabilitat que es pogués derivar de la traducció efectuada d’aquesta manera.

V. FUNCIONAMENT ANORMAL DEL SERVEI, FALLADES DEL SISTEMA I DE LA COMUNICACIÓ

En cas que es produïssin fallades en el sistema que impedissin, dificultessin o retardessin de qualsevol manera la prestació dels serveis o el lliurament dels materials:

5. 1 Si l’error es produís com a conseqüència de la fallada en el sistema del client, LAS declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis produïts.

5. 2 Si l’error es produís com a conseqüència de la fallada del sistema de LAS, aquesta assumeix qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que per la seva conseqüència es poguessin ocasionar al client.

5. 3 Els errors produïts per fallades en els sistemes de comunicació (línies telefòniques i altres mitjans de transmissió de dades) s’entenen produïts com a conseqüència de la força major i seran tractats d’acord amb la normativa establerta sobre això. Cap de les parts no serà responsable per la fallada en el compliment de les seves obligacions derivades d’aquestes Condicions generals si aquesta fallada s’ha produït com a conseqüència de força major.
Sens perjudici del que disposen els apartats anteriors, LAS notificarà al client qualsevol error que es pogués produir en els materials lliurats en la màxima brevetat possible després d’haver-ne detectat l’existència.

VI. GARANTIES APLICABLES A TOTS ELS SERVEIS, TREBALLS PREEXISTENTS, LLIURAMENTS I A L’ÚS DEL LLOC WEB I DEL SEU CONTINGUT.

6. 1 Les condicions concretes sobre la recepció dels encàrrecs, els serveis oferts, així com el lliurament dels treballs efectuats es fixaran individualment amb cada client per escrit.

6. 2 LAS garanteix el lliurament dels treballs en el termini i la qualitat individualment fixats amb cada client. Aquestes condicions es compliran tret de la intervenció dels factors aliens a LAS (talls accidentals de les vies de comunicació, fallades del sistema alienes a LAS).

6. 3 LAS farà tot l’esforç perquè els treballs lliurats no continguin virus ni altres codis destructius aplicant-hi, abans d’enviar-los al client, un antivirus comercialment accessible. Tanmateix, atès que en el lliurament de dades per via informàtica intervenen mitjans aliens a LAS, la companyia no pot garantir d’aquesta manera que els treballs arribin al client lliures dels codis destructius.

VII. CONDICIONS DE PAGAMENT

7. 1 Les condicions de pagament concretes es fixaran individualment per escrit amb cada client.

7. 2 Sens perjudici del que s’ha disposat anteriorment, com a regla general s’aplicarà el pagament dels serveis per endavant.

7. 3 En cap moment no s’efectuaran, per part de LAS, els treballs sense la prèvia recepció del pagament corresponent.

7. 4 A la mateixa pàgina de LAS, el client disposarà d’una eina auxiliar que després de la introducció d’una sèrie de dades li proporciona un pressupost informatiu. Aquest no tindrà en cap moment caràcter vinculant i el client, per conèixer l’import exacte i obtenir un pressupost vinculant, s’haurà d’adreçar a LAS.

VIII. GENERAL

8. 1 Queda estrictament prohibit enllaçar directament amb els serveis oferts al Lloc web sense el permís exprés per escrit de LAS. Es permetrà un hiperenllaç a la direcció URL general de la pàgina inicial del Lloc web, sempre que no s'infringeixin els drets de propietat de LAS i s'abstingui d'enllaços profunds o de qualsevol altra referència il·legal. Queda expressament prohibit emmarcar al Lloc web enllaços, anuncis i/o altres informacions que no s’originin al Lloc web.

8. 2 Si es determina que qualsevol part d’aquest Contracte no és vàlida o aplicable, la disposició no vàlida o no aplicable es considerarà reemplaçada per la disposició vàlida o aplicable que més coincideixi amb la intenció de la disposició original, i la resta del Contracte continuarà en vigor.

8. 3 LAS es reserva el dret a modificar aquestes condicions generals en qualsevol moment sense prèvia notificació als clients. Aquests canvis no faran efecte sobre els contractes individuals subscrits anteriorment.

8. 4 LAS pot conservar una còpia de qualsevol lliurament amb propòsits relacionats amb la garantia i per a diligències degudes. Es pactarà individualment amb cada client el termini durant el qual les còpies esmentades podran romandre en poder de LAS.

8. 5 LINGUASERVE reconeix la propietat del client sobre el Material, en qualsevol format de publicació, edició o distribució, i la seva confidencialitat, tant pel seu contingut com per les seves especificacions tècniques. En conseqüència, es compromet a:

(i) fer servir el material amb l’objecte exclusiu de complir les obligacions contractuals assumides mitjançant la signatura d’aquest acord;
(ii) no revelar, sense previ consentiment escrit del client, ni permetre que es reveli a cap tercer, cap informació al coneixement de la qual hagi accedit en mèrit de les relacions contractuals regulades en aquest acord; i
(iii) una vegada finalitzada la internacionalització inicial del material, seguir les instruccions del client quant a la possible destrucció de les còpies dels elements que l’integren, sigui quin sigui el suport tècnic.

IX. SOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES I JURISDICCIÓ.

9. 1 Qualsevol controvèrsia derivada de l’aplicació i la interpretació d’aquestes condicions generals se solucionarà d’acord amb la legislació espanyola.

9. 2 Per al coneixement de litigis i altres causes legals derivades de l’aplicació d’aquestes condicions generals, així com dels contractes individualment subscrits amb els clients, seran competents els jutjats i tribunals espanyols.

9. 3 Per a tot allò que no preveuen aquestes condicions generals, serà d’aplicació la corresponent legislació espanyola, especialment en matèria de protecció de consumidors i usuaris.

9. 4 Si sorgís alguna contradicció entre les condicions generals i individuals fixades mitjançant contractes subscrits amb els clients, seran d’aplicació les individuals o, si escau, les que resultin més favorables per al client.

9. 5 Les parts d’aquest contracte declaren que actuaran sempre d’acord amb les exigències de bona fe i procuraran, en la mesura que puguin, evitar entre si qualsevol tipus de controvèrsia i, si aquesta s’arribés a produir, intentaran posar tots els mitjans per solucionar-la.