Avís legal

{Aviso legal}{}{2018-05-24T15:23:47+00:00}

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

© 2004-2018 LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A.
Seminario de Nobles, 4, 2º-Izda. Madrid, Espanya.
contact@linguaserve.com
Delegat de protecció de dades: dpo@linguaserve.com
Tots els drets reservats.

DADES MERCANTILS

D'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que la titular d'aquesta pàgina web és LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA, va ser constituïda per escriptura pública núm. 703 el 15 de març de 2000, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full número M-257878, foli 154, volum 15. 370 general del Llibre de societats, codi d’identificació fiscal A-82615972. El domicili social radica a Madrid, c/ Seminario de Nobles, 4, 2a-Esquerra.
La societat té una durada per temps indefinit i el seu objecte social, d’acord amb l’article 2n dels esmentats Estatuts és, entre d’altres,

 • Disseny, comercialització, desenvolupament i distribució de serveis i sistemes de consultoria, assessoria, recerca i desenvolupament, formació i tractament de sistemes lingüístics i culturals multilingües d’informació, venda, publicitat, per a totes les àrees empresarials a través dels mitjans de comunicació, satèl·lit, cable submarí, xarxes digitals i qualsevol altre mitjà de transmissió, publicació i/o processament d’informació.
 • La prestació d’assessorament tecnicojurídic, l’emissió de dictàmens i estudis jurídics i l’assessorament de la mateixa índole a empreses o particulars, els serveis de les quals hauran de ser prestats a través dels professionals en la matèria que actuïn per compte de la societat.
 • Les activitats enumerades podran també ser desenvolupades per la societat totalment o parcialment, de manera indirecta, mitjançant la participació en altres societats amb objecte social anàleg.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades 2016/679, us informem del següent:

FINALITATS:

CLIENTS

Finalitats basades en la relació contractual:
Les dades personals del client, i les persones que pertanyen a la seva organització, es recullen i tracten per a la prestació contractual d'un o alguns dels serveis lingüístics i de traducció escollits (serveis de traducció, web multilingüe, serveis lingüístics, serveis d'interpretació, localització i DTP, implantacions i subscripcions i serveis professionals), així com solucions tecnològiques (GBC Server, GBC User, ATLAS Real Time, ProofEditor, Machine Translation Server, Cava de Documents i Teleinterpretació), per atendre les seves consultes i dur a terme la gestió administrativa i comptable. Els clients disposen, igualment, d'usuari i contrasenya per entrar al portal del client a través de l'adreça https://www.linguaserve.net

Finalitats basades en interès legítim:
La signatura d’aquest contracte de serveis comporta, igualment, que les vostres dades s'utilitzin per enviar-vos butlletins de notícies, així com comunicacions comercials i promocionals sobre els nostres serveis de traducció per qualsevol mitjà present o futur, incloent-hi correu electrònic, SMS o fax. Us podeu oposar a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a clients@linguaserve.com, o en cadascuna de les comunicacions futures que rebeu.

Finalitats basades en el consentiment:

 • Subscripció a butlletins de notícies, així com la participació en blogs de l'empresa.
 • Atendre les sol·licituds a través de formularis de contacte.

Personal

Finalitats basades en la relació precontractual:

Les dades personals dels i les sol·licitants de feina es tracten d'acord amb la relació precontractual per formar part de la nostra base de dades de candidats durant un any o participar en un procés de selecció; en aquest darrer cas, us n'informarem per correu electrònic.

PROVEÏDORS

Finalitats basades en la relació precontractual:

Les dades personals de les persones candidates a col·laboradors/ores es tracten d'acord amb la relació precontractual per formar part de la nostra base de dades durant un any.

Respecte a totes les finalitats indicades, totes les dades sol·licitades tenen caràcter obligatori; en cas que no es facilitin, LINGUASERVE INTERNACIONALIZACION DE SERVICIOS, SA, no garanteix que els serveis prestats s'ajustin completament a les vostres necessitats.

L'usuari del WEB és l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, i LINGUASERVE INTERNACIONALIZACION DE SERVICIOS, SA, actua de bona fe com a mer prestador del servei. En cas que s'hagin facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el consentiment d'aquestes persones, LINGUASERVE INTERNACIONALIZACION DE SERVICIOS, SA, es reserva el dret a destruir de manera immediata les dades esmentades a fi de protegir el dret del o la titular o titulars d'aquestes dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: Les dades personals es conservaran des de la baixa del servei durant el termini de prescripció legal (cinc anys de manera general, excepte terminis específics).

PROCEDÈNCIA: Les dades personals es recullen directament del mateix interessat/ada o a través de l'organització en la qual presti servei.

DESTINATARIS: Les dades es comuniquen a tercers a fi de complir les obligacions legals, per exemple, la tributària, o a les autoritats públiques competents en la mesura necessària a fi de prestar el servei sol·licitat, i als col·laboradors i proveïdors en la mesura necessària a fi de prestar els serveis contractats.

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT: LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA té la consideració de responsable del tractament sobre les dades personals aportades per persones físiques. En cas d’haver d’accedir a dades personals per a la prestació del servei la responsabilitat del qual correspongui a una persona jurídica, organització, entitat o empresa, LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS SA tindrà la consideració d’encarregat del tractament i signarà el corresponent contracte d’encarregat del tractament que li presenti el CLIENT responsable del tractament amb les instruccions particulars adequades al projecte.

MESURES DE SEGURETAT: LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades.

El lloc web de LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA utilitza galetes que estan sotmeses a una clàusula específica.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades, per exemple: tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, amb l'objectiu d'evitar l'accés no autoritzat a les dades facilitades.

DRETS: Qualsevol persona té dret a revocar el seu consentiment inicial, a sol·licitar l'accés a les dades personals que li concerneixen, a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, a sol·licitar-ne la limitació del tractament, a oposar-se al seu tractament (si hi ha interès públic o interès legítim) i/o el dret de portabilitat.  En tots els casos, pot exercir els seus drets per correu electrònic escrivint a  clients@linguaserve.com i adjuntant-hi el document d'identitat.

Qualsevol persona pot presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web www.agpd.es en cas que consideri que els seus drets no han estat satisfets.

LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA ha creat aquest web, amb caràcter informatiu, per a un ús personal i gratuït.

 1. Els drets de propietat intel·lectual del web de Linguaserve, el disseny, l’estructura de navegació, el codi font amb codis de llenguatge HTML, Java, JavaScript, entre d’altres, les seves bases de dades així com cadascun dels diferents elements que hi conté són titularitat de LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA; a qui en correspon únicament l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 2. Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web complet linguaserve. info, que posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús d’aquests serveis.
 3. Les persones usuàries que accedeixin al web Linguaserve estan expressament autoritzades per a la visualització de tota la informació, la impressió i la baixada parcial del contingut només i de manera exclusiva si concorren les condicions següents:
 1. Que es realitzi quan els elements reproduïts siguin destinats únicament per a ús personal i privat de l’usuari. Per tant, se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, inclosa la seva tramesa a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguin cedits o transmesos a tercers o s’instal·lin a qualsevol servidor connectat directament o indirectament a una xarxa local i Internet, de manera que un grup de tercers pugui tenir accés a aquesta informació.
 2. Que cap dels continguts relacionats en aquest web siguin modificats de cap manera.
 3. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en aquest apartat, així com en qualsevol dels següents, es reputarà infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat de LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a l’efecte, i podrà ser perseguida per aquesta última mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.
 1. LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA es reserva la facultat d’efectuar, sempre que calgui i sense necessitat d’avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web de Linguaserve, tant en la versió en espanyol com en anglès o en altres idiomes, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.
 2. LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web ni als seus diferents continguts. Tampoc no garanteix que aquest es trobi sempre i en tots els casos actualitzat, tot i que dedicarà tots els seus esforços per, si escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-ne el contingut com més aviat millor.
  LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol de les informacions contingudes en altres webs a les quals el web de Linguaserve pugui remetre a través d’enllaços hipertextuals o “links”
 3. LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al web linguaserve. info, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o en els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena causats a l’usuari per aquesta raó.
 4. Tant l’accés a aquest web com l’ús que es pugui fer de la informació que hi conté és de responsabilitat exclusiva de qui el realitza. LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar d’aquest accés o ús de la informació. LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), així com dels fitxers o documents que hi emmagatzemi, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.
 5. Així mateix, LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i, específicament, dels relatius a la marca registrada “LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS”.
  Respecte a les citacions de productes i serveis de tercers, LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i la seva sola menció o aparició al web no implica l’existència de drets o cap responsabilitat de LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA sobre aquests, ni tampoc el suport, el patrocini, la recomanació per part de LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA
 6. L’ús no autoritzat de qualsevol informació continguda en aquest web, la seva revenda, així com la cessió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 7. Qualsevol tipus d’enllaç de tercers a aquest web ho ha de ser a la pàgina principal o d’entrada: www.linguaserve.com