Condicions generals

/Condicions generals
{Condiciones generales}{}{2018-05-17T14:36:37+00:00}

CONDICIONS GENERALS DE LINGUASERVE

Aquestes Condicions generals són d’aplicació directa a la prestació de serveis de LINGUASERVE, i juntament amb les Condicions particulars recollides en l’Acord marc de prestació de serveis o amb el Contracte de prestació de serveis subscrit/s amb el Client, o en l’Oferta de serveis acceptada per aquest, i en qualssevol annexos que es poguessin anar incorporant, constitueixen la totalitat de l’acordat. En cas que LINGUASERVE i el Client pactin condicions diferents, sempre de manera expressa i per escrit, aquestes prevaldran davant les aquí establertes.

I. - Objecte. LINGUASERVE prestarà els Serveis en les condicions tècniques, jurídiques i econòmiques que es detallen a les Condicions particulars. Aquestes estan recollides bé en l’Acord marc de prestació de serveis o en el Contracte de prestació de serveis subscrit/s amb el Client, bé en el document d’Oferta de serveis prèviament acceptat per aquest.

II. - Lloc de prestació dels serveis. Els treballs es realitzaran a les instal·lacions de LINGUASERVE o a les del Client en funció de les necessitats de cada projecte. En el supòsit que els treballs s’hagin de realitzar a les instal·lacions del Client, aquest s’obliga a proporcionar als empleats de LINGUASERVE els mitjans necessaris per a la realització del projecte.

III. - Terminis d’execució. Els Serveis es prestaran amb la durada i els terminis establerts a les Condicions particulars aplicables. LINGUASERVE farà tots els esforços possibles per completar la prestació dels Serveis per a la data convinguda, i no serà responsable per retards produïts per causes que no li siguin imputables.

IV. - Cancel·lació o rescissió parcial. En consideració a la planificació i l’assignació de recursos efectuada per LINGUASERVE per a la realització del projecte, si el Client cancel·lés o anul·lés qualsevol part dels Serveis contractats abans que LINGUASERVE hagués acomplit el total del Servei, el Client abonarà a LINGUASERVE la part dels honoraris i els costos relacionats acordats, representats pel percentatge del total dels Serveis prestats.

V. - Honoraris pels serveis i forma de pagament. La quantia dels honoraris i la seva forma de pagament són les recollides en les Condicions particulars. En cas d’impagament total o parcial de qualssevol factures derivades de la prestació dels Serveis, o de retards superiors a 10 dies naturals des de la data de venciment, el Client abonarà a LINGUASERVE una quantitat equivalent a l’1,5% mensual sobre l’import impagat, calculat diàriament des de la data de venciment.
Costos addicionals. El Client reemborsarà a LINGUASERVE qualssevol despeses de butxaca no previstes en les Condicions particulars –com ara servei de lliurament urgent de documents en 24 hores a sol·licitud seva, desplaçament per a serveis professionals, etc. – en què aquesta hagués incorregut seguint les seves instruccions expresses.

VI. - Recursos. LINGUASERVE prestarà els Serveis amb els recursos humans pactats en les Condicions particulars. LINGUASERVE garanteix que el personal assignat al projecte, i qualsevol altre que excepcionalment el pogués substituir, té l’experiència adequada i els coneixements necessaris per al desenvolupament dels Serveis contractats.

VII. - Pacte de bona fe laboral. El Client es compromet a no contractar, directament o indirectament, cap dels empleats de LINGUASERVE assignats al projecte. Aquest compromís es mantindrà vigent durant els dotze mesos següents a l’acabament del projecte. Sens perjudici de les accions legals que poguessin correspondre a LINGUASERVE en cas d’incompliment, el Client s’obliga a abonar a LINGUASERVE, en concepte de clàusula penal, una quantitat equivalent al total del salari de dos anys de l’empleat o empleats que hagués contractat en contravenció a l’obligació aquí assumida.

VIII. - Confidencialitat. Tota la informació d’aquesta proposta és confidencial i propietat de LINGUASERVE. Així mateix, tota la informació expressament identificada pel Client per escrit com a “confidencial” a la qual LINGUASERVE pogués tenir accés, ja sigui quant al seu negoci o als seus productes o serveis, o qualsevol altra informació sensible que pogués ser aprofitada pels seus competidors en el mercat, serà mantinguda sota la més estricta confidencialitat per part de LINGUASERVE i, excepte en el cas que el Client expressament ho autoritzi per escrit, no serà divulgada ni publicada per LINGUASERVE, ni autoritzarà tercers a divulgar-la o publicar-la. Aquesta confidencialitat està garantida per la signatura d’un document de confidencialitat per part de tots els components de l’empresa i per tercers traductors i col·laboradors integrats en la xarxa de LINGUASERVE. El gestor comercial i el gestor del projecte són els dipositaris de la informació i únicament la comunicarà a les persones intervinents en els processos necessaris per a la prestació dels Serveis.
A l’efecte del que es preveu aquí, no es considerarà informació confidencial el registre de glossaris terminològics compilats per LINGUASERVE en el curs de la prestació del servei, excepte si les Parts acorden per escrit que aquests glossaris especials passaran a ser propietat del Client i quedaran inclosos en la categoria d’informació confidencial subjecta a aquestes obligacions de confidencialitat.

IX. - Copyright. Una vegada que el Client hagi abonat el cost pactat del Servei, les aplicacions o qualssevol altres resultats de la prestació dels Serveis que no siguin productes de LINGUASERVE seran propietat del Client. No obstant això, LINGUASERVE es reserva la seva propietat fins a la liquidació total dels pagaments pendents.
LINGUASERVE no té cap obligació de realitzar accions per protegir els drets d’autor, registre de marques o altres drets del Client. LINGUASERVE tindrà dret a conservar per als seus arxius còpies dels ítems per traduir i una còpia de la traducció resultant, subjectes a confidencialitat pactada a l’apartat VIII.
La metodologia, l’aplicació Global Business Connector, LS-XML-Connector i altres solucions i altres eines pròpies de treball utilitzades per a la prestació dels Serveis són propietat exclusiva de LINGUASERVE. En virtut d’això, totes aquestes aplicacions són objecte de protecció de la legislació sobre la propietat intel·lectual i industrial i està prohibida qualsevol difusió o reproducció total o parcial sense el consentiment exprés de LINGUASERVE.

X. - Garantia del servei. LINGUASERVE està subjecta a l’estricte compliment de les seves normes de qualitat. LINGUASERVE disposa d’un servei d’assegurament de qualitat el qual inclou, entre d’altres, la revisió, prèvia al lliurament, de la totalitat dels textos realitzada per un traductor qualificat diferent del que l’ha realitzada inicialment, tret d’indicació contrària expressa del Client.
El Client disposa d’un termini de 30 dies des de la data d’acabament i lliurament dels Serveis per notificar a LINGUASERVE possibles errors o anomalies. LINGUASERVE corregirà, sense cost per al Client, qualsevol error o discrepància amb el contingut del Servei contractat que tingués causa en possibles defectes en la prestació del Servei, sempre que no s’hagin realitzat modificacions pel Client o tercers en els resultats de la prestació del Servei.
A petició del Client, en cas que hi hagi discrepància sobre la qualitat dels treballs de traducció, LINGUASERVE i el Client, de comú acord, encarregaran i realitzaran una auditoria independent mitjançant mostreig que serà monitoritzada i supervisada a tota hora per ambdós.
LINGUASERVE disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per a tots els seus serveis.

XI. - Canvis realitzats per tercers. LINGUASERVE no tindrà cap responsabilitat per la realització de canvis per terceres persones sense el seu previ consentiment escrit ni per l’ús inadequat dels seus sistemes per part de tercers aliens a LINGUASERVE.

XII. - Protecció de dades de caràcter personal.

Delegat de Protecció de Dades: hi podeu contactar a través de l'adreça dpo@linguaserve.com

Finalitats basades en la relació contractual: Les dades personals del client, i les persones que pertanyen a la seva organització, es recullen i tracten per a la prestació contractual d'un o alguns dels serveis lingüístics i de traducció escollits (serveis de traducció, web multilingüe, serveis lingüístics, serveis d'interpretació, localització i DTP, implantacions i subscripcions i serveis professionals), així com solucions tecnològiques (GBC Server, GBC User, ATLAS Real Time, ProofEditor, Machine Translation Server, Cava de Documents i Teleinterpretació), per atendre les seves consultes i dur a terme la gestió administrativa i comptable. Els clients disposen, igualment, d'usuari i contrasenya per entrar al portal del client a través de l'adreça https://www.linguaserve.net
Finalitats basades en interès legítim: La signatura d’aquest contracte de serveis comporta, igualment, que les vostres dades s'utilitzin per enviar-vos butlletins de notícies, així com comunicacions comercials i promocionals sobre els nostres serveis de traducció per qualsevol mitjà present o futur, incloent-hi correu electrònic, SMS o fax. Us podeu oposar a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a clients@linguaserve.com, o en cadascuna de les comunicacions futures que rebeu.
Finalitats basades en el consentiment: Subscripció al butlletí de notícies, així com la participació en el blog de l'empresa.
Termini de conservació: Les dades del client es conserven des de la baixa del servei durant el termini de prescripció legal (cinc anys de manera general, excepte terminis específics).
Procedència: Les dades personals es recullen directament del mateix interessat/ada o a través de l'organització en la qual presti servei.
Destinataris: Les dades es comuniquen a tercers a fi de complir les obligacions legals, per exemple, la tributària, o a les autoritats públiques competents en la mesura necessària per prestar el servei sol·licitat.
Encarregat del tractament: LINGUASERVE té la consideració de responsable del tractament sobre les dades personals aportades per persones físiques. En cas d’haver d’accedir a dades personals per a la prestació del servei la responsabilitat del qual correspongui a una persona jurídica, organització, entitat o empresa, LINGUASERVE tindrà la consideració d’encarregat del tractament i signarà el corresponent contracte d’encarregat del tractament que li presenti el CLIENT responsable del tractament amb les instruccions particulars adequades al projecte.
Drets: Qualsevol persona té dret a revocar el seu consentiment inicial, a sol·licitar l'accés a les dades personals que li concerneixen, a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, a sol·licitar-ne la limitació del tractament, a oposar-se al seu tractament (si hi ha interès públic o interès legítim) i/o el dret de portabilitat. En tots els casos, pot exercir els seus drets per correu electrònic escrivint a clients@linguaserve.com i adjuntant-hi el document d'identitat. Qualsevol persona pot presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web www.agpd.es en cas que consideri que els seus drets no han estat satisfets.

XIII. - Modificacions. Qualsevol modificació que es vulgui incorporar a les Condicions particulars o a aquestes Condicions generals s’haurà de fer per escrit i l’hauran de signar ambdues parts.

XIV. - Resolució. L’incompliment per part de qualsevol de les Parts de les obligacions assumides en les Condicions particulars o en aquestes Condicions generals facultarà l’altra part per resoldre el contracte unilateralment, amb l’única condició de requeriment exprés i per escrit del compliment, i que no s’hagués produït l’esmena en el termini màxim de 30 dies.
LINGUASERVE podrà cancel·lar o resoldre el contracte en cas que es presentessin causes de força major o que es pogués presumir raonablement, per existir antecedents de factures impagades, que el Client no realitzarà l’abonament dels honoraris pactats en acabar la prestació dels Serveis.

XV. - Legislació aplicable i submissió a arbitratge. Aquest contracte es regeix per les lleis espanyoles i qualsevol discrepància serà sotmesa a arbitratge de dret en el marc de la Cort d’Arbitratge de la Cambra de Comerç i Indústria de Madrid a la qual s’encomana l’Administració d’arbitratge i la designació d’àrbitres d’acord amb el seu reglament i estatuts. Les parts fan constar expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti.